Personuppgiftspolicy

Här presenteras information kring hur vi hanterar dina personuppgifter om du kommer i kontakt med oss. Vi värdesätter dig som kund och din personliga integritet, därför behandlar vi dina uppgifter i enlighet med den integritetslagstiftning som finns.

Denna information rör personuppgiftsbehandlingar som utförs av:

 • Svensk Hemleverans Handelsbolag, 969783-2302
 • Svensk Hemleverans Norr AB, 556931-8347

När vi skriver SVHL, ”vi”, ”vår”, ”oss” eller liknande i nedan text så är det ovan bolag som avses. Vart och ett av bolagen är delat personuppgiftsansvariga för den behandling som görs i bolagen. Bolagen tillhör NTM-koncernen vars moderbolag är Norrköpings Tidningars Media AB, 556741-2340. Vissa behandlingar genomförs gemensamt i koncernen och vi delar it-plattformar.

Viktiga begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av våra tjänster utgöra personuppgifter.

Med behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarige.

Rättslig grund för behandling är olika grunder som berättigar oss att hantera dina uppgifter. Exempel på rättslig grund kan vara samtycke, fullgörande av avtal, berättigat intresse/intresseavvägning, eller rättslig förpliktelse.

 • Samtycke innebär att du aktivt lämnat ditt medgivande.
 • Fullgörande av avtal betyder att vi behöver uppgifterna för att kunna ingå avtal eller t.ex. utföra en avtalad tjänst åt dig.
 • Vid berättigat intresse har vi gjort en bedömning att vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter väger tyngre än dina intressen.
 • Vid rättslig förpliktelse är det lagar och föreskrifter som gör att vi behandlar personuppgifterna, t.ex. för bokföringsändamål.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in, registreras, bearbetas, används och lagras av oss för olika syften beroende på av vilken anledning vi har kontakt med varandra. Nedan redovisar vi detta utifrån din roll i förhållande till oss. Det händer också att vi inhämtar uppgifter från offentliga myndighetsdatabaser eller andra datakällor som är tillgängliga för allmänheten, såsom SPAR (Statens Personadressregister) och Svensk Adressändring eller att vi köper in kontaktuppgifter till dig för att erbjuda dig att bli kund. Dina uppgifter hanteras främst av oss och de bolag som ingår i vår koncern. I vissa fall skickar vi dock dina uppgifter vidare till externa parter. De som kan få tillgång till dina personuppgifter är våra leverantörer av IT-tjänster, finansiella och juridiska tjänster, banker, försäkringsbolag samt till myndigheter och andra offentliga organ.

För dig som är jobbsökande

Personuppgifter: De personuppgifter som du själv angivit i formuläret eller skickat in till oss.
Ändamål: Rekrytering och rekryteringsstatistik.
Rättslig grund: Berättigat intresse.
Lagringstid: I 2 år efter att du lämnat dina uppgifter.

För dig som är uppdragsgivare

Personuppgifter: Namn, telefonnummer, e-postadress, titel och ev. organisationsnummer för enskilda firmor samt ev. avsändare.
Ändamål: 1) För att säkerställa leverans och erbjuda personlig kundservice. 2) För att kunna rikta marknadsföring direkt till dig och för att kunna genomföra undersökningar relaterade till din befintliga eller tidigare kundrelation till oss.
Rättslig grund:  1) Fullgörande av avtal och därefter rättslig förpliktelse. 2) Samtycke om du inte är kund, men meddelat att du vill ha information från oss. Berättigat intresse om du erbjuds bli kund, är kund eller har varit kund hos oss.
Lagringstid: I 2 år efter avslutat avtal.

För dig som får brevförsändelser via SVHL

Personuppgifter: Namn, adress samt ev. avsändare.
Ändamål: 1) För att säkerställa leverans samt klagomålshantering. 2) För att kunna erbjuda personlig kundservice samt analysera leveranser för effektivisering.
Rättslig grund: 1) Rättslig förpliktelse. 2) Berättigat intresse.
Lagringstid: I 3 månader efter utförd leverans.

För dig som får leverans av SVHL, t.ex. papperstidning eller paket

Vid leveranser som utförs av oss är vi personuppgiftsbiträde när vi utför själva leveransen, men personuppgiftsansvarig för annan hantering av personuppgifter.

Personuppgifter: Namn, adress, telefonnummer och typ av publikation eller avsändare.
Ändamål: För att kunna erbjuda personlig kundservice, klagomålshantering och analysera leveranser för effektivisering.
Rättslig grund: Berättigat intresse.
Lagringstid: I 3 månader efter utförd leverans.

För dig som använder vår hemsida

Personuppgifter: IP-adress.
Ändamål: För att kunna erbjuda en säker digital tjänst och förebygga ett skadligt beteende och bedrägeriförsök.
Rättslig grund: Berättigat intresse.
Lagringstid: I 1 dygn.

För dig som kontaktar oss

Personuppgifter: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt ev. korrespondens.
Ändamål: För att behandla ärendet, inkl. dokumentera ev. utövande av rättigheter.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse för dataskyddsärenden. Berättigat intresse för övriga ärenden.
Lagringstid: Upp till 1 år efter att kommunikationen avslutats. Om vår kontakt lett till att det uppkommit ett annat syfte med att ha dina kontaktuppgifter så är det lagringstiden för det syftet som styr.

Dina rättigheter

Du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen vissa rättigheter. Nedan beskrivs dessa samt hur vi arbetar för att uppfylla dina rättigheter.

Rätt till information (”registerutdrag”)

Du har rätt att få information om hur vi hanterar dina personuppgifter och rätt att begära en kopia av personuppgifterna. Den första kopian du begär är gratis, men för ytterligare kopior kan en avgift komma att tas ut. Lämnar du din begäran i elektroniskt format, kommer du även om möjligt att få utdraget och informationen i elektroniskt format.

Om utlämnandet till dig skulle medföra nackdelar för andra individer kan det hända att vi nekar utlämnandet av vissa personuppgifter. Rätten till tillgång innebär inte att du har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer.

Rätt till rättelse

Du har rätt till att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade. Om det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med vår behandling har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt att ta tillbaka samtycke

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgiftsbehandlingen upphöra. Behandling som utfördes innan samtycket togs tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Rätt att invända

Du har alltid rätt att invända mot en behandling som utförs enligt grunden ”berättigat intresse”. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Du har även rätt att invända mot en behandling som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör det kommer vi att sluta utföra behandlingen utan att först utföra någon intresseavvägning.

Rätt till begränsning

En begränsning av behandling innebär att personuppgifterna endast får användas eller hanteras på vissa begränsade sätt, t.ex. att vi enbart får lagra dem, men inte använda dem på något annat sätt under den tid som begränsningen gäller. Om du bestrider personuppgifternas korrekthet, kan du t.ex. begära begränsning under tiden som vi kontrollerar det. Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats, är vi skyldiga att meddela dig innan begränsningen upphör.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. I följande fall är vi skyldiga att utan dröjsmål radera dina personuppgifter:

 • Om du återkallat det samtycke på vilket behandlingen grundar sig, t.ex. om du inte längre vill ha ett nyhetsbrev från oss.
 • Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in, t.ex. om du har slutat anlita våra tjänster och vi inte längre behöver dina kontaktuppgifter.
 • Om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, t.ex. om du meddelar oss att du motsätter dig direkt marknadsföring.
 • Om personuppgifterna inte behandlats i enlighet med dataskyddsförordningen.
 • Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Observera att vi i vissa situationer inte kommer kunna tillmötesgå din begäran att bli raderad. Vi kan neka din begäran helt eller delvis om vår behandling är nödvändig t.ex. av något av följande skäl:

 • för att tillgodose andra viktiga rättigheter, såsom rätten till yttrande- och informationsfrihet,
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse,
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • för arkivändamål av allmänt intresse eller av statistiska ändamål.

Rätt att flytta dina personuppgifter (”dataportabilitet”)

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart och, om det är tekniskt möjligt, få dessa personuppgifter överförda direkt till en annan part.

Kontakta vårt dataskyddsombud eller IMY

Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen eller om du vill utöva dina rättigheter, kontakta oss på dataskydd@ntm.se. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, till exempel om du vid upprepade tillfällen begär samma sak, kan vi komma att ta ut en avgift eller neka din begäran. Om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY); www.imy.se. Du kan också läsa mer om dina rättigheter på IMY:s webbplats: www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/. Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att begära skadestånd.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna information kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör förändringar som kräver ditt samtycke.

SVHL som personuppgiftsbiträde

Denna policy informerar dig om den behandling vi utför som personuppgiftsansvarig. Vi behandlar även vissa personuppgifter som personuppgiftsbiträde (dvs. när en annan part är personuppgiftsansvarig genom att bestämma ändamålen och medlen för behandlingen). När vi är personuppgiftsbiträde behandlar vi personuppgifter på den personuppgiftsansvariges instruktioner och inte inom ramen för den här policyn. Den vanligaste situationen är när du har beställt en vara av en e-handlare eller är papperstidningsprenumerant och vi utför leveransen. Den du har handlat av lämnar då vissa uppgifter och instruktioner till oss för hur vi ska utföra leveransen. Är du intresserad av att veta hur vi behandlar personuppgifter som personuppgiftsbiträde ska du kontakta den personuppgiftsansvariga som du haft kontakt med (t.ex. e-handlaren).

Följande kategorier av personuppgifter behandlas i egenskap av personuppgiftsbiträde:

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och övriga kontaktuppgifter uppdragsgivaren förmedlar till oss.
 • Uppgift om vad som är i paketet, i den mån uppdragsgivaren förmedlar det till oss (t.ex. att paketets innehåll uppgår till ett högt värde, har något särskilt känsligt innehåll eller kräver viss leveransprocess).
 • Identifikationsuppgifter i den mån uppdragsgivaren begärt av oss att utföra en ID-kontroll (t.ex. genom Bank-ID, manuell ID-kontroll eller signatur).
 • Information, instruktioner eller preferenser som du lämnat i fritextfält eller på annat sätt direkt till uppdragsgivaren, i den mån sådan information vidareförmedlas till oss.
 • foto av ytterdörren vid vissa paketleveranser.