Namn: Magnus Pfemfert

Roll: Distributör

Hos Svensk Hemleverans sedan: Började som vikarie 1998 och blev tillsvidareanställd år 2000.

Område: Linköping

Vad gör du en dag på jobbet?

Under en natt på arbetet levererar jag post och tidningar samt sköter returer. Passet börjar så att jag kommer till släpet, väl där hämtar jag de lådor med post som ska levereras och sedan packar jag tidningar. Sedan gör jag en grundläggande koll av själva posten så allt är i sin ordning. Efter det börjar jag med distributionen.

Varför arbetar du hos Svensk Hemleverans?

Det har varit en ganska bra miljö under den tiden jag har jobbat och det känns som våra chefer lyssnar på oss. Det tycker jag är en väldigt viktig sak, man tar problem på allvar och gör något åt dem.  Jag tycker att det här är ett väldigt bra arbete att börja med som ung. Jag själv började som tonåring och har vuxit mycket i mig själv tack vare detta arbete.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Det bästa är att konstant försöka optimera det man gör, se om man kan hitta nya sätt att göra saker och ting på. När det kommer nya arbetsuppgifter då att försöka tänka ut nya sätt och lägga en bra rutt. Det som är bra med att jobba natt är att jag har kunnat lära mig andra saker under dagen när jag är ledig.

Vad är ditt bästa minne från din tid på Svensk Hemleverans?

Det är ganska svårt faktiskt, det är så mycket bra som har hänt här. Jag skulle väl säga att det bästa minnet var väl när vi direkt började med posten, för det var ett intressant nytt arbetsmoment och ett nytt ansvarområde. Så det var det bästa, när det väl kickade igång och med början på Svensk Hemleverans.

 


 

Name: Magnus Pfemfert

Role: Distributor

With Svensk Hemleverans since: Started as a substitute in 1998 and in the year 2000 I got a permanent employment

Area: Linköping

What do you do a night at work?

During a night at work I deliver post and papers and handle the returns. The shift starts when I arrive at the bundle place, then I pick up the boxes of post that are to be delivered and then I pack the papers. After that I do a ground-check that the post is in order, then the distribution starts.

Why do you work at Svensk Hemleverans?

It has been a good environment here during my time and I do feel like our bosses are listening to us. For me, that is important, they take all problems serious and solve them. I think this is a very good job to start with as a youth. I myself started as a teenager and have grown a lot in myself thanks to this job.

What is the best part with your work?

The best part about my job is to constantly try and optimise what I do and find new, better ways to do things on. When we get new tasks, I enjoy trying to find the best route and way to do it. Besides, the good thing with working night is that I have been able to learn other things during the day when I am free.

What is your best memory from your time at Svensk Hemleverans?

That is hard to answer, there are so many good things that have happened here. I would probably say that the best memory of mine is when we started the distribution of post, because that was an interesting new task and a new responsibility. So that was the best thing yet, when the distribution of post started together with the beginning of Svensk Hemleverans.