Hållbarhet i alla delar

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela vår verksamhet. Den bärande tanken i vår affärsidé är samdistribution. Det innebär att vi har med oss flera produkter till mottagaren under samma utdelningsrunda. Det kan vara en morgontidning, ett antal brev samt ett eller flera paket. Det innebär att vi sparar tid, pengar och miljön när vi endast kör en gång per dygn till mottagaren.

Här under kan du läsa om något av det vi gör för att bidra till en hållbar värld.

Vår värdegrund

Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring.
Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande.

Jämställdhet och hållbarhet

Svensk Hemleverans ska vara en arbetsplats där lika möjligheter ska erbjudas de anställda oavsett bakgrund. Medarbetarnas olika erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara och vår utgångspunkt är att blandade arbetsplatser bör eftersträvas. Vår bredd av mångfald inom organisationen är något vi är väldigt stolta över och ser ett stort värde i det.

Vår verksamhet ska präglas av en medvetenhet om de positiva effekterna av jämställdhet och mångfald. Det har visats att samarbete mellan kvinnor och män ger ökad kreativitet och kompetens, något vi på Svensk Hemleverans värdesätter. Vi arbetar dagligen med vår mångfald och att skapa en jämnare könsfördelning, då det ger bättre förutsättningar för att skapa framgång för företaget.

Kvalitetspolicy

I vårt kvalitetsledningssystem beskriver vi hur kvalitetsarbetet går till. Genom att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster och anpassa dem efter våra kunders behov ska vi behålla och förstärka förtroendet hos våra kunder. Kvalitet är vårt viktigaste konkurrensmedel. Varje medarbetare ska utföra sitt arbete på ett korrekt sätt och leverera tjänsten i rätt tid.

Miljöpolicy

Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan i verksamheten. Vi tar miljöhänsyn i vårt dagliga arbete och i vårt utvecklingsarbete. Vi arbetar för att ständigt höja vår egen och omgivningens medvetande om vårt dagliga och långsiktiga miljöarbete.

Arbetet för att öka vår positiva miljöpåverkan är i huvudsak koncentrerat till våra fordon och dess utsläpp av koldioxid. Vi ska genom ett antal åtgärder kontinuerligt minska våra utsläpp av koldioxid.

Vi tar vårt miljöansvar och ämnar nå vårt mål genom att: 

  • Följa lagar och krav som berör verksamheten inom miljöområdet.
  • I möjligaste mån använda fordon som släpper ut så lite koldioxid som möjligt. 
  • Styra våra inköp för att främja en fossilfri verksamhet i den mån det går.  
  • Utbilda, informera och engagera vår personal.  
  • Fordon körs på sådant sätt att utsläpp av koldioxid minimeras.
  • Använda IT-system och annan teknik för att effektivisera verksamheten.
  • Arbeta för att öka medvetenheten om vår miljöpåverkan hos våra medarbetare, kunder och leverantörer. Vi strävar efter att ha ett livscykelperspektiv på våra tjänster.
  • Kontinuerligt mäta våra förbättringar och arbeta mot vårt miljömål.

Svensk Hemleverans är certifierade enligt ISO 14001:2015